Контакти

адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 26

тел.(057)706-34-49, факс(057)706-34-70

електронна адреса: dpsr@citynet.kharkov.ua

Положення про Департамент

Додаток 19

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (в редакції рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 327/16)

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку

Харківської міської ради (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні.

Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою та завданнями Департаменту є:

- проведення державної політики в сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку;

- розробка та впровадження системи заходів зі створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення їх якості;

- забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток міста;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищення підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету;

- розробка і запровадження системи заходів щодо захисту прав споживачів;

- впровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання;

- здійснення необхідних заходів щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

- координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської та адміністративної діяльності;

- забезпечення організації благоустрою підприємствами споживчого ринку.

3.2. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3.3. Відносини Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, будуються на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішенням Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних підприємств.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями Департаменту є :

4.1. Організація роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі - ЦНАП).

4.2. Здійснення заходів щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Взаємодія з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та їх залучення до роботи ЦНАП.

4.3. Впровадження спрощених процедур отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг.

4.4. Надання суб'єктам звернень консультацій, інформації про адміністративні послуги та порядку їх отримання, переліку документів для отримання адміністративних послуг.

4.5. Прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб'єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та передача в установленому порядку суб'єкту надання адміністративних послуг.

4.6. Видача відповідно до чинного законодавства України документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через ЦНАП.

4.7. Здійснення контролю щодо дотримання суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

4.8. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у місті.

4.9. Аналіз економічної діяльності суб'єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.

4.10. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

4.11. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

4.12. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

4.13. Сприяння створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проведення роботи з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.

4.14. Організація підготовки навчання кадрів для малого та середнього підприємництва

4.15. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

4.16. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

4.17. Підготовка та проведення конкурсних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів міського бюджету та інших бюджетів для забезпечення діяльності Департаменту.

4.18. Забезпечення організації роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові.

4.19. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

4.20. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту.

4.21. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів.

4.22. Робота з відповідними органами щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.23. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу.

4.24. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, підготовка проектів рішень міської ради з цього питання та моніторинг використання коштів, які вивільнилися у результаті отримання ними цих пільг.

4.25. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у сфері споживчого ринку та послуг.

4.26. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

4.27. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

4.28. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

4.29. Сприяння здійсненню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

4.30. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

4.31. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

4.32. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

4.33. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

4.34. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

4.35. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

4.36. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

4.37. Видача відповідно до законодавства документів дозвільного характеру на об'єкти споживчого ринку. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

4.38. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів з впорядкування їх діяльності та перетворенню в сучасні торговельні комплекси.

4.39. Сприяння організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

4.40. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використання об'єктів нерухомості.

4.41. Надання пропозицій з укладання контрактів з керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.

4.42. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова та функціонально підпорядковані Департаменту, з метою одержання від їх роботи максимального прибутку, підвищення якості послуг, які ними надаються, виявлення ознак неплатоспроможності.

4.43. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста.

4.44. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

4.45. Організація, розробка та здійснення заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснення розробки мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організація роботи та контролю спеціалізованих служб цивільного захисту служби торгівлі та харчування та служби санітарної обробки людей та знезаражування одягу у районах м. Харкова.

4.46. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Проведення занять з підготовки спеціалістів цивільного захисту. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

4.47. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період, та входять до спеціалізованих служб цивільної оборони районів міста.

4.48. Підготовка пропозицій щодо стимулювання роботи промислових підприємств.

4.49. Сприяння розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.

4.50. Участь у семінарах, конференціях і виставках, організованих для презентації інвестиційної привабливості міста.

4.51. Сприяння презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо, з метою сприяння залученню інвестицій до економіки міста.

4.52. Підготовка пропозицій з питань погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.

4.53. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для територіальної громади на підприємствах, в установах і організаціях.

4.54. Підготовка пропозицій з організації міського замовлення на виробництво продукції і надання послуг.

4.55. Розробка і реалізація системи заходів щодо захисту прав споживачів:

- здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг;

- виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;

- сприяння забезпеченню державного захисту прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів»;

- надання роз'яснень, допомоги суб'єктам господарювання щодо виконання положень Закону України «Про захист прав споживачів».

4.56. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

4.57. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Департаменту, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

4.58. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

4.59. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

4.60. Укладання на договірних засадах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою між суб'єктом господарської діяльності та Департаментом, з метою утримання території міста в належному стані, залучення трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування до проведення благоустрою.

4.61. Участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

4.62. Розгляд та візування в установленому порядку розроблених проектів нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надання висновків щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

4.63. Надання висновків щодо відповідності проектів нормативно -правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

4.64. Проведення експертної оцінки нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

4.65. Подання пропозицій про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

4.66. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання завдань Департаменту.

4.67. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, прийняття рішень з цих питань.

4.68. Координація та організація поточної роботи із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

4.69. Здійснення інших покладених на Департамент повноважень згідно з чинним законодавством.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління споживчого ринку.

5.1.3. Управління адміністративних послуг.

5.1.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, має право підпису банківських документів;

- затверджує положення відділів Апарату Департаменту, відділів управлінь, які входять до структури Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту;

- видає накази в межах повноважень, які надані Департаменту та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- працює з секретними документами та документами обмеженого доступу;

- укладає в межах повноважень Департаменту договори, контракти, інші угоди, видає доручення;

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Департамент і надає повноваження своїм заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Департаменту;

- забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту;

- погоджує у встановленому порядку призначення на посадул:а звільнення з посади працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради;

- надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Структура Департаменту

3.1. Апарат Департаменту:

3.1.1. Відділ бухгалтерського обліку та економічного аналізу.

3.1.2. Відділ роботи з персоналом.

3.1.3. Відділ організаційної роботи та контролю.

3.1.4. Відділ розвитку підприємництва.

3.1 5. Відділ господарчого забезпечення.

3.2. Управління споживчого ринку:

3.2.1. Відділ організації ринково-ярмаркових заходів.

3.2.2. Відділ торгівлі.

3.2.3. Відділ ресторанного господарства та сервісу.

3.3. Управління адміністративних послуг:

3.3.1. Відділ інформаційної роботи та контролю.

3.3.2. Відділ аналітичного та технологічного забезпечення.

3.3.3. Центральний відділ адміністративних послуг.

3.3.4. Регіональний відділ адміністративних послуг.

3.3.5. Відділ адміністративних послуг Шевченківського району.

3.3.6. Відділ адміністративних послуг Новобаварського району.

3.3.7. Відділ адміністративних послуг Київського району.

3.3.8. Відділ адміністративних послуг Слобідського району.

3.3.9. Відділ адміністративних послуг Холодногірського району.

3.3.10. Відділ адміністративних послуг Салтівського району.

3.3.11. Відділ адміністративних послуг Індустріального району.

3.3.12. Відділ адміністративних послуг Немишлянського району.

3.3.13. Відділ адміністративних послуг Основ'янського району.

3.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.

Керівництво

Китайгородська Вікторія Володимирівна - Директор департаменту

706-34-49 вул. Чернишевська, 26 каб. №2

друга п’ятниця місяця 10:00-12:00, четверта п’ятниця місяця 14:00–16:00

Кондратенко Оксана Володимирівна. Заступник директора департаменту – начальник Управління споживчого ринку

706-34-46 вул. Чернишевська, 26 каб. №12

перша п’ятниця місяця 14:00-16:00, третя п’ятниця місяця 10:00-12:00

Юрьєва Ірина Володимирівна. Заступник директора департаменту – начальник управління адміністративних послуг

760-70-42, Гімназійна наб., 26

перша п’ятниця місяця 10:00-12:00, третя п’ятниця місяця 14:00-16:00

Комунальні підприємства, які функціонально підпорядковані Департаменту

КП Таганське» - м. Харків, вул. Чернишевська, 26, тел. 760-46-97

КП «Юна» - м. Харків, вул. Чернишевська, 26, тел. 760-47-26

КП «Сігма» - м. Харків, Салтівське шосе, 266, тел. 713-25-51

КП «Баст» - м. Харків, пров. Балакірєва, 3-б, тел. 343-00-17

КП «Підземне місто» - м. Харків, вул. Різдвяна, 29 (Енгельса, 29), тел. 766-08-20